Easy to manage
E-Stamp Duty.

E-STAMP DUTY SOLUTION

GeStamp Duty คือ ระบบที่ช่วยในบริหารข้อมูลขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) หรือ ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ (e-Stamp duty) ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

GeStamp Duty
Element
e-stamp duty process

E-STAMP DUTY SOLUTION

e-Stamp Duty process

ผู้มีหน้าที่เสียอากรมีกิจกรรมที่ต้องทำเพียง 4 ขั้นตอน

1. ส่งข้อมูลขอชำระอากรแสตมป์มายังระบบ GeStamp Duty (1)

2. ทำการ Download ไฟล์ที่ใช้ในการชำระค่าอากร (Pay-in slip, QR payment) (4)

3. ทำการชำระเงินค่าอากรผ่านทางธนาคารในช่องทางที่สะดวก (5)

4. Download หลักฐานการเสียอากรได้จากระบบ GeStamp Duty (9)

Working Step

E-STAMP DUTY SOLUTION

Working Step

การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ทาง API ที่ กรมสรรพากรเปิดให้บริการ ปัจจุบันรองรับ 27 ตราสาร ได้แก่ 

(1) ตราสาร 1 เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ
(2) ตราสาร 2 โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ออก
(3) ตราสาร 3 เช่าซื้อทรัพย์สิน
(4) ตราสาร 4 จ้างทำของ
(5) ตราสาร 5 กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
(6) ตราสาร 6 กรมธรรม์ประกันภัย
(7) ตราสาร 7 ใบมอบอำนาจ
(8) ตราสาร 8 ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติประชุมของบริษัท
(9) ตราสาร 9(1) ตั๋วแลกเงิน
(10) ตราสาร 9(2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(11) ตราสาร 10 บิลออฟเลดิง
(12) ตราสาร 11(1) ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใดๆ
(13) ตราสาร 11(2) พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
(14) ตราสาร 12 เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
(15) ตราสาร 13 ใบรับฝากเงิน
(16) ตราสาร 14 เลตเตอร์ออฟเครดิต
(17) ตราสาร 15 เช็คเดินทาง
(18) ตราสาร 16 ใบรับของ
(19) ตราสาร 17 ค้ำประกัน
(20) ตราสาร 18 จำนำ
(21) ตราสาร 19 ใบรับของคลังสินค้า
(22) ตราสาร 20 คำสั่งให้ส่งมอบของ
(23) ตราสาร 21 ตัวแทน
(24) ตราสาร 23 คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
(25) ตราสาร 27(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
(26) ตราสาร 27(ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
(27) ตราสาร 28(ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะที่ต้องมีการจดทะเบียน
Element
e-Stamp Duty Import Data

Import and Validate Data

 • สามารถนำเข้าข้อมูลได้ครั้งละหลายรายการ ด้วยการ
  • วางไฟล์ไว้ที่ folder หรือ FTP
  • Upload ไฟล์ที่หน้าจอระบบ
  • ส่งไฟล์ผ่านทาง API
 • สามารถนำไฟล์เข้าระบบได้ 3 ประเภท .xlsx, .csv, .json
 • ระบบจะตรวจสอบข้อมูลทุกรายการที่นำเข้า โดยจะแยกรายการที่ไม่ถูกต้องรวมไว้ด้วยกัน
 • ระบบสามารถคำนวณค่ากรแสตมป์ก่อนนำยื่นให้อัตโนมัติ
 • สามารถแจ้งรายการที่เกินกำหนดเวลาขอเสียอากร รวมถึงคำนวณเงินเพิ่ม (Surcharge) และค่าปรับเงินเพิ่ม (Fine) ให้อัตโนมัติ
Element

Submit & Schedule Submit

 • รองรับการยื่นขอเสียอากรแสตมป์ที่มีจำนวนรายการน้อยกว่าและมากกว่า 50 รายการได้
 • ในกรณีที่ไฟล์ที่นำเข้ามีรายการเป็นจำนวนมาก ระบบสามารถแบ่งไฟล์ให้อัตโนมัติ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้การส่งข้อมูลขอเสียอากรไปยังกรมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 รายการ
 • สามารถส่งรายการไปให้กรมฯ แบบทันที หรือกำหนดรอบนำยื่นจากรายการที่ต้องยื่นเร็วที่สุดในไฟล์เพื่อนำไปตั้งเวลาส่ง
e-Stamp Duty Submit

Other Features

 • สามารถขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 27 ตราสาร
 • รองรับการทำงานในเวอร์ชั่นล่าสุดของกรมสรรพากร ”API_Spec_V01.01.0002”
 • สามารถนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบในรูปแบบ excel เพื่อนำไปแก้ไข และนำไฟล์ที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากหน้าจอของระบบ โดยจะมีไฮไลท์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพร้อมบอกสาเหตุ
 • สามารถกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ
 • สามารถนำเข้าข้อมูลขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินด้วยแบบ อ.ส.๔ เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการยื่นเพิ่มเติม
 • มีผู้ใช้งานระบบอยู่ 3 ประเภท
  • ผู้จัดเตรียมข้อมูล (Preparer)
  • ผู้อนุมัติข้อมูล (Approver)
  • ผู้ดูแลระบบของบริษัท (Company Administrator)
 • สามารถกำหนดให้มีบริษัทในเครือได้ 1 ลำดับ
 • ผู้ดูแลระบบของบริษัทเป็นผู้กำหนดสร้างผู้ใช้และกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้
 • ผู้จัดเตรียมข้อมูลและผู้อนุมัติข้อมูล จะสามารถดูข้อมูลของบริษัทในเครือที่มีสิทธิเท่านั้น
 • สามารถขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเพิ่มเติมได้มากกว่า 1 ครั้ง
 • สามารถขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเพิ่มเติมสำหรับรายการก่อนหน้าที่เป็น อ.ส.๙ หรือ อ.ส.๔

Benefits

Save

SAVE

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งเอกสาร

Convenient

CONVENIENT

สะดวก และลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร

Calculate

CALCULATE

ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณอากร

Inform

INFORM

มีข้อมูลแจ้งวันที่สุดท้ายที่สามารถขอยื่นเสียอากร

Validate

VALIDATE

ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการก่อนส่งให้กรมสรรพากร 

นอกเหนือจากกระบวนการพื้นฐานข้างต้นในการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) แล้ว GeStamp Duty ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่ช่วยให้การทำงานของท่านง่ายขึ้น ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดทุกวันทำการ